Oświadczenie o ochronie prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

A. Wstęp

 1. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi i ma zastosowanie do rejestracji i przetwarzania wszystkich danych osobowych, które w jakikolwiek sposób przekazujesz następującym podmiotom (łącznie określanym jako Start People): Start People SA, Start People Abroad SA, Start People Construct SA i Jobinson SA, każdy z nich jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 2. Opisuje, w jaki sposób gromadzimy dane osobowe, korzystamy z nich i przetwarzamy je oraz w jaki sposób wywiązujemy się z naszych obowiązków prawnych.
  Start People przywiązuje najwyższą wagę do prywatności twoich danych osobowych i korzysta z nich wyłącznie w celach opisanych w Oświadczeniu o ochronie prywatności.
 3. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności znajduje zastosowanie do danych osobowych użytkowników naszej strony internetowej, kandydatów, klientów, dostawców, użytkownicy UPoint i innych osób, z którymi możemy się kontaktować, by zasięgnąć informacji na temat naszych kandydatów.
 4. W związku z powiązanym prawodawstwem dotyczącym ochrony danych osobowych, w rozumieniu, ale nie ograniczając się wyłącznie do niego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 2016/679, przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za twoje dane osobowe jest Start People.
 5. Start People zachowuje prawo do zmiany w dowolnym momencie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Każda zmiana w Oświadczeniu o ochronie prywatności zostanie ogłoszona na niniejszej stronie internetowej. Najbardziej aktualna wersja Oświadczenia o ochronie prywatności zawsze znajduje się na naszej stronie internetowej.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w całości lub w części zostanie uznane za nieważne, nadające się do unieważnienia lub sprzeczne z obowiązującym prawem, będzie uważane za niemające zastosowania.
  W takim przypadku Start People zastąpi tego rodzaju postanowienie postanowieniem o podobnym zakresie, które nie będzie w całości lub w części nieważne, nadające się do unieważnienia lub sprzeczne z prawem. Pozostałe postanowienia Oświadczenia o ochronie prywatności w całości pozostają w mocy.
 7. Dla Oświadczenia o ochronie prywatności prawem właściwym jest prawo belgijskie. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd w Antwerpii.

B. Definicje

 • Kandydaci – wszystkie osoby ubiegające się o pracę na stanowiskach, które były przedmiotem ogłoszeń lub promocji prowadzonej przez Start People, w tym na stanowiskach na umowy na czas nieokreślony, w niepełnym wymiarze i na stanowiskach tymczasowych oraz o zlecenia freelance u klientów Start People; jak również osoby, które przesłały Start People zgłoszenie, które nie było odpowiedzią na żadną określoną ofertę pracy. Indywidualni zleceniobiorcy, freelancerzy i pracownicy dostawców, którzy zostali zaproponowani na stanowiska u klientów Start People, w ramach oferty MSP lub w inny sposób, traktowani są jak kandydaci dla zastosowania niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.
 • Klienci – nasi klienci i inne podmioty, na rzecz których Start People świadczy usługi w ramach działalności przedsiębiorstwa.
 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) – statutowy instrument Unii Europejskiej służący harmonizacji prawodawstwa europejskiego związanego z ochroną danych osobowych. Rozporządzenie znajduje zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku i każde odniesienie do niego należy interpretować w taki sposób, że jakiekolwiek prawodawstwo krajowe, które dokonuje wdrożenia rozporządzenia jest w nim zawarte.
 • Programy dostawcy usług zarządzanych (Managed Service Provider – MSP) – zlecenie przez klientów zarządzania pracownikami zewnętrznymi (m.in. freelancerami, niezależnymi zleceniobiorcami i pracownikami tymczasowymi) zewnętrznemu dostawcy usług rekrutacyjnych.
 • Usługi zarządzania procesem pozyskiwania i zatrudniania pracowników (Recruitment Process Outsourcing – RPO) – pełne lub częściowe zlecenie procesu rekrutacyjnego stałych pracowników zewnętrznemu dostawcy usług rekrutacyjnych.
 • Pracownicy – pracownicy i stażyści bezpośrednio związani ze Start People, jak również inne osoby, które związane są ze świadczeniem usług na rzecz Start People. Terminem „Pracownicy” nie są objęte osoby wynajęte przez Start People w celu umieszczenia ich u klientów poza umową RPO/MSP (np. outsourcing projektowy, praca tymczasowa). Osoby te traktuje się w taki sam sposób, jak Kandydatów Start People i objęte są one niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. W ten sam sposób niezależni zleceniobiorcy i konsultanci, którzy świadczą usługi na rzecz Start People, są na użytek Oświadczenia o ochronie prywatności objęci definicją "Dostawcy".
 • Dostawcy – partnerzy i przedsiębiorstwa oraz niezależni zleceniobiorcy i freelancerzy, którzy świadczą usługi na rzecz Start People. W określonych przypadkach Start People zleca usługi świadczone klientom zewnętrznym dostawcom, którzy wykonują usługi w imieniu Start People. Dostawcy, którzy są indywidualnymi zleceniobiorcami, freelancerami lub pracownikami dostawców, są na użytek ochrony danych osobowych traktowani jak Kandydaci. W takiej sytuacji Start People wymaga od dostawców, by o istotnych częściach niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności informowali swoich pracowników.
 • Użytkownicy UPoint – obejmujący użytkowników aplikacji mobilnej i portalu UPoint.

C. Czyje dane osobowe są przetwarzane?

By móc korzystać z usług Start People, należy przekazać Start People dane osobowe konieczne do wykonywania przez Start People działań i usług.

 1. Dane kandydata: W celu zapewnienia najlepszych ofert pracy, niezbędne jest przetwarzanie określonych danych.
  Gromadzimy szereg informacji, które pomagają w znalezieniu przez nas danej osobie odpowiedniej pracy, takie jak nazwisko, wiek, dane do kontaktu, dane związane z wykształceniem, historię zatrudnienia, status imigracyjny (bez względu na to, czy potrzebne jest pozwolenie na pracę) itd.
  W zależności od okoliczności i obowiązujących miejscowych przepisów ustawowych i wykonawczych, może zaistnieć potrzeba gromadzenia przez nas danych medycznych lub szczegółów związanych z wyrokami skazującymi.
 2. Dane klientów: Gromadzone przez nas dane dotyczące klientów są bardzo ograniczone. Jeżeli jesteś klientem, gromadzimy tylko dane do kontaktu lub dane indywidualnych osób do kontaktu w twojej organizacji, tak by stało się możliwe świadczenie przez nas usług, tzn. znalezienie kandydatów, dostarczanie programu Managed Service Provider (MSP) i informowanie o magazynie firmowym (również w wersji cyfrowej), który jest wydawany przez i na zlecenie Start People.
 3. Dane pracowników: Jesteśmy zobowiązani do przetwarzania określonych danych: twoich danych jako kandydata, jak również twojego wynagrodzenia i pasków wynagrodzeń, nazwiska osoby do kontaktu w nagłym przypadku, formularzy ewaluacji i informacji związanych z płacami.
 4. Dane dostawców: Potrzebujemy niewielu informacji dotyczących naszych dostawców, m.in. danych do kontaktu w twojej organizacji (nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail) i twoich danych bankowych, abyśmy mogli przekazać płatności za poszczególne usługi.
 5. Użytkownicy strony internetowej: Gromadzimy ograniczoną liczbę danych użytkowników naszej strony internetowej, które wykorzystujemy do poprawy funkcjonowania naszej strony internetowej i zarządzania usługami. Obejmuje to informacje dotyczące tego, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, częstotliwości z jaką ją odwiedzasz oraz kiedy nasza strona cieszy się największą popularnością.
 6. Osoby, których dane otrzymujemy od kandydatów i pracowników, takie jak osoby wystawiające referencje i osoby, z którymi możemy się skontaktować w nagłych przypadkach: by móc oferować kandydatom w bezpieczny sposób odpowiadające im możliwości zatrudnienia i być przygotowanym na każde możliwe zdarzenie związane z nimi i naszymi pracownikami, potrzebujemy podstawowych informacji dotyczących tych osób.
 7. Użytkownicy UPoint: Za pośrednictwem partnera firmy zatrudnienia zostali Państwo włączeni do puli odpowiednich kandydatów do pracy tymczasowej u klienta, którego planowanie jest centralnie zarządzane przez Start People. Aby móc zaoferować propozycje planowania, przetwarzamy Państwa dostępność i ograniczoną ilość danych osobowych w celu identyfikacji i uwierzytelnienia Państwa w aplikacji mobilnej i portalu UPoint.

D. W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

 1. Gromadzimy dane osobowe, gdy:
  • w procesie rejestracji zostawiasz swoje dane na stronie internetowej Start People lub za pośrednictwem formularza zgłoszenia na dane stanowisko;
  • zostawiasz nam je w biurze Start People w postaci wydrukowanego CV;
  • przesyłasz pocztą elektroniczną CV do konsultanta Start People w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
  • ubiegasz się o pracę za pośrednictwem portalu z ofertami pracy, który następnie kieruje cię na stronę internetową Start People;
  • wprowadzasz swoje dane na mikrostronie Start People;
  • za pośrednictwem mediów społecznościowych takich jak Facebook lub Twitter;
  • gdy jako klient aktywnie podejmujesz z nami kontakt telefoniczny lub e-mailowy;
  • gdy otrzymujemy od ciebie wizytówkę;
  • w wyniku rejestracji obrazów przez kamerę monitoringu;
  • ...
 2. Gromadzimy dane, które otrzymujemy z innych źródeł, gdy:
  • udzielająca referencji osoba przekaże ci osobiste informacje na twój temat;
  • nasi klienci mogą przekazać nam osobiste informacje na twój temat;
  • możemy również zbierać informacje na twój temat na takich stronach jak LinkedIn i innych stronach z ofertami pracy;
  • jeżeli polubisz nas na Facebooku lub śledzisz nas na Twitterze, otrzymamy z tych stron twoje osobiste informacje;
  • dostawca MSP przekaże nam osobiste informacje na twój temat;
  • gdy jako klient znajdziesz się na liście uczestników powiązanych wydarzeń;
  • Partner agencja pracy tymczasowej umieściła Cię w puli odpowiednich kandydatów u klienta, dla którego Start People zarządza centralnym planowaniem;
  • ...
 3. Gromadzimy dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej:
  • Gromadzimy pewne dane użytkowników naszej strony internetowej, aby zapewnić przyjemniejsze i wygodniejsze korzystanie z niej, a także zarządzać naszymi usługami. Obejmuje to na przykład informacje dotyczące tego, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, częstotliwość jej odwiedzania, język, w którym przeglądasz zawartość, oraz informacje o czasie, w którym ze strony korzysta najwięcej osób.
  • Gromadzimy twoje dane automatyczne za pomocą ciasteczek.

E. Cele wykorzystywania danych

 1. Przekazane przez ciebie firmie Start People dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • rejestracji i zarządzania nią;
  • kontroli danych pod względem ich kompletności i zgodności;
  • udzielenia dostępu i możliwości korzystania z portalu i sieci społeczności firmy Start People;
  • umożliwienia korzystania ze Strony Internetowej i usług firmy Start People;
  • nawiązania i utrzymania relacji pracownika z pracodawcą lub relacji, których celem jest pozyskiwanie i wykonywanie zleceń oraz prowadzenie związanej z nimi dokumentacji pracowniczej, finansowej i płacowej;
  • oferowania pracy, zleceń, szkoleń lub możliwości szkolenia się, porad związanych z karierą zawodową oraz pozostałych (powiązanych z pracą) usług;
  • oceny kwalifikacji na określone stanowisko lub zlecenie;
  • umożliwienia wzięcia udziału w udostępnianych przez Start People testach (online) i generowania ich wyników;
  • promowania i stymulowania rozwoju osobistego (w stosownych przypadkach);
  • umożliwienia kontaktu lub przedstawienia któremuś ze Zleceniodawców lub kontrahentów firmy Start People;
  • umożliwienia wykonywania pracy, usług lub projektów u Zleceniodawców lub kontrahentów firmy Start People;
  • informowania o podobnych produktach lub usługach firmy Start People;
  • informowania o sprawach, które mogą wydawać się interesujące zgodnie z oceną Start People (m.in. o nowych ofertach pracy, organizowanych przez Start People szkoleniach, powiązanych z pracą kwestiach itp.);
  • informowania lub ostrzegania o niewłaściwym użytkowaniu lub nadużyciach związanych ze Stroną Internetową;
  • informowania lub ostrzegania osób trzecich o niewłaściwym użytkowaniu lub nadużyciach związanych ze Stroną Internetową Start People, na tyle na ile jest to konieczne w celu przeciwdziałania lub ograniczenia niewłaściwego użytkowania lub nadużycia;
  • przekazania ich Administratorom danych zaangażowanym przez Start People w celu wykonywania określonych zadań;
  • przeprowadzania analizy rynku pracy i własnych zasobów;
  • umieszczenia twojego profilu lub życiorysu, po wyrażeniu jednoznacznej zgody, w razie potrzeby anonimizowanego, na Stronie Internetowej Start People;
  • okresowego wysyłania (lub zlecenia wysyłania) magazynu firmowego (w stosownych przypadkach);
  • okresowego wysyłania (lub zlecenia wysyłania) jednego lub kilku z powiązanych zawodowo czasopism lub magazynów, w najszerszym tego słowa znaczeniu, również w wersji cyfrowej (w stosownych przypadkach);
  • informowania o produktach i usługach partnerów bardzo starannie wyselekcjonowanych przez Start People przez umieszczenie informacji z tym związanych na Stronie Internetowej lub przez zamieszczenie tych informacji w magazynie firmowym;
  • wykorzystywania i przekazywania ich Zleceniodawcom, kontrahentom, podwykonawcom firmy Start People i instytucjom rządowym;
  • przekazywania ich powiązanym ze Start People grupom kapitałowym w ramach koncernu Start People, co wiąże się (jednocześnie) z przechowywaniem twoich danych w bazach tych powiązanych grup kapitałowych;
  • W rzadkich przypadkach możemy wykorzystywać twoje dane osobowe do wszczęcia, wykonania lub obrony postępowania karnego;
  • Istnieje także możliwość, że skorzystamy z zautomatyzowanych technologii. W razie potrzeby zwrócimy się do ciebie o wyrażenie zgody na wykonanie wszystkich lub niektórych z tych działań;
  • Zabezpieczenia nieruchomej i ruchomej własności Start People.
 1. Rejestrując się w Start People, udzielasz prawa firmie Start People do wykorzystania przekazanych w trakcie rejestracji danych na potrzeby wymienionych wyżej celów, o ile jest to zgodne z relacją istniejąca między tobą a Start People.
 2. Możemy też zapytać cię o zgodę na wykorzystanie twoich danych osobowych do przesyłania (pocztą elektroniczną, SMS-em lub za pośrednictwem innego elektronicznego środka komunikacji) informacji na temat produktów i usług innych niż usługi świadczone przez Start People, m.in. produktów i usług partnerów starannie wyselekcjonowanych przez Start People. W każdej chwili możesz cofnąć wyrażoną zgodę przesyłając e-maila na adres privacy@startpeople.be.
 3. Jeżeli Start People wykorzystuje twoje dane do informowania (za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-u lub innego rodzaju środka komunikacji elektronicznej) o oferowanych przez Start People produktach i usługach podobnego rodzaju, w każdej chwili możesz wyrazić swój sprzeciw, przesyłając na adres privacy@startpeople.be z e-mail prośbą o zaprzestanie wykorzystywania twoich danych do tego celu.
 4. Jeżeli twoje dane wykorzystywane są przez Start People do okresowego przesyłania (lub zlecania przesyłania) magazynu firmowego lub innych czasopism i magazynów fachowych również w postaci cyfrowej, w najszerszym tego słowa znaczeniu, w każdej chwili możesz się temu sprzeciwić przesyłając e-mail na adres privacy@startpeople.be z prośbą o niewykorzystywanie dłużej twoich danych do tego celu.
 5. Jeżeli przekazujemy twoje dane powiązanym ze Start People grupom kapitałowym i dane te (jednocześnie) są ujmowane w bazach danych tych grup kapitałowych, to do ich przetwarzania przez te grupy kapitałowe zastosowanie znajduje niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności. Należy przy tym uwzględnić fakt, że tam, gdzie widnieje nazwa firmy Start People, należy wstawić nazwę danej grupy kapitałowej.

F. Komu przekazujemy dane osobowe?

Stosownie i w zgodzie z miejscowym prawodawstwem i przepisami wykonawczymi istnieje taka możliwość, że przekazujemy twoje dane osobowe poniższym kategoriom podmiotów:

 • Każdemu z przedsiębiorstw w naszej grupie;
 • Klientom i potencjalnym klientom;
 • Obecnym, byłym lub przewidywanym pracodawcom, ośrodkom kształcenia i organom egzaminacyjnym, agencjom pracy tymczasowej i rekruterom;
 • Organom podatkowym, audytowym i innym;
 • Stronom trzecim takim, jak usługodawcy, którzy wykonują określone działania na nasze zlecenie;
 • Stronom trzecim takim, jak dostawcy usług informatycznych i magazynowania dokumentacji;
 • Platformom technologii marketingowej i dostawcom;
 • W przypadku kandydatów: potencjalnym pracodawcom i innym agencjom i organizacjom rekrutacyjnym, partnerom stron trzecich, agregatorom ofert pracy, dostawcom MSP.

G. W jaki sposób chronimy dane osobowe?

 1. Start People dokłada wszelkich starań, by podejmować odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony twoich danych osobowych przed nieuprawnionym przetwarzaniem lub utratą. Pracownicy Start People, którzy w imieniu Start People mają dostęp do twoich danych osobowych, są zobowiązani do zachowania tajemnicy.
 2. Pomimo podejmowanych przez Start People środków bezpieczeństwa może się zdarzyć, że osobom trzecim i tak uda się obejść zastosowane środki i wykorzystać twoje dane osobowe w nieuprawniony sposób. Start People nie może w żaden sposób zostać za to pociągnięta do odpowiedzialności.
 3. Start People nie przyjmuje żadnego rodzaju odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wynikające z wykorzystania danych osobowych przez strony trzecie, którym dane te zostały przekazane w oparciu o niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności lub za twoją zgodą. Jednocześnie Start People nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za nieprzestrzeganie obowiązującego prawa i przepisów wykonawczych (m.in. prawodawstwa o ochronie prywatności) przez te osoby trzecie.

H. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

 • Kandydaci
  Dane osobowe kandydatów przechowywane są przez 3 lata od chwili wewnętrznego zamknięcia twoich akt. Dane osobowe pracowników tymczasowych i stałych pracowników, którzy rzeczywiście pracowali dla nas przechowywane są przez 10 lat od chwili wewnętrznego zamknięcia twoich akt. Do wewnętrznego zamknięcia twoich akt dochodzi w oparciu o poniższe kryteria:
  • Zamknięcia bieżących ofert pracy;
  • Uzyskania informacji, że nadal jesteś otwarci na pośrednictwo pracy.
  Po upływie powyższego terminu zostajesz powiadomiony o zamiarze zamknięcia przez nas twoich akt. W oparciu o tego rodzaju pismo, możesz przekazać nam informację, że chcesz, aby twoje dane pozostawały w bazie danych, by możliwe było nadal pośredniczenie w znalezieniu pracy.
  Twoje dane osobowe są przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem, jak również z terminami przedawnienia, które zobowiązują nas do dłuższego przechowywania twoich danych osobowych.
  Pracownicy
  Dane osobowe pracowników przechowywane są przez 10 lat od chwili zakończenia umowy o pracę.
  Klienci i potencjalni klienci
  Dane osobowe klientów przechowywane są przez 10 lat od chwili wewnętrznego zamknięcia twoich akt.
  Twoje dane osobowe są przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem, jak również z terminami przedawnienia, które zobowiązują nas do dłuższego przechowywania twoich danych osobowych.
  Dostawcy
  Dane osobowe dostawców przechowywane są przez 10 lat od ostatniej wystawionej faktury znajdującej się w twoich aktach.
  Twoje dane osobowe są przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem, jak również z terminami przedawnienia, które zobowiązują nas do dłuższego przechowywania twoich danych osobowych.
  Użytkownicy strony internetowej
  Dane osobowe użytkowników strony internetowej przechowywane są przez 26 miesięcy.
  Użytkownicy UPoint
  Dane osobowe użytkowników UPoint są przechowywane przez okres 1 roku od ostatniego zaplanowania.
  Nagrania z kamer
  Nagrania z kamer monitoringu nie są przechowywane dłużej niż 1 miesiąc.

I. Odpowiedzialność cywilna

 1. Wyłącza się we wszystkich przypadkach odpowiedzialność cywilną Start People za szkody niebezpośrednie.
 2. Każda ewentualna odpowiedzialność cywilna jest ograniczona do maksymalnej kwoty 2500 euro za zdarzenie i maksymalnie 5000 euro w danym roku kalendarzowym.
 3. Odpowiedzialność cywilna Start People tak czy inaczej nie może wynosić więcej niż świadczenie wypłacane w danym przypadku przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

J. W jaki sposób uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, sprostować je lub usunąć?

 1. Prawo do sprzeciwu: prawo to umożliwia sprzeciwienie się przetwarzaniu twoich danych osobowych w celach realizacji naszych uzasadnionych interesów, umożliwienia nam wypełnienia zadań leżących w interesie publicznym lub zadań w ramach wykonywania władzy publicznej, bezpośredniego przesyłania materiałów marketingowych lub prowadzenia badań naukowych oraz historycznych lub też w celach statystycznych.
 2. Prawo do cofnięcia zgody: Jeżeli uzyskujemy pozwolenie na przetwarzanie twoich danych w trakcie prowadzenia określonych działań, masz prawo w każdej chwili cofnąć tę zgodę, w wyniku czego zaprzestajemy prowadzenia działań, na które posiadaliśmy twoją zgodę, chyba że jesteśmy zdania, że istnieje inna podstawa, która uzasadnia kontynuację przetwarzania twoich danych do tego rodzaju działań. W takim przypadku poinformujemy cię o tym.
 3. Wniosek o dostęp do danych: w każdej chwili masz prawo zwrócić się do nas z wnioskiem o przekazanie jakiego rodzaju informacje przechowujemy na twój temat oraz o ich sprostowanie, zmianę lub usunięcie. Istnieje możliwość, że poprosimy cię o to, abyś potwierdził swoją tożsamość.
 4. Prawo do usunięcia: W określonych okolicznościach masz prawo zwrócić się do nas z wnioskiem o usunięcie twoich danych osobowych:
  • Dane nie są dłużej potrzebne dla realizacji celów, dla których zostały pierwotnie zgromadzone i przetworzone;
  • Jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych a później cofnąłeś tę zgodę, nie ma żadnego innego ważnego powodu, aby kontynuować ich przetwarzanie;
  • Dane przetwarzane są w sposób nieuprawniony (tzn. w sposób, który nie jest zgodny z RODO);
  • Istnieje konieczność usunięcia danych, by móc spełnić ustawowy obowiązek administratora danych osobowych;
  • Jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych, a my nie jesteśmy w stanie wykazać poważniejszych uzasadnionych podstaw do kontynuacji przetwarzania, nawet jeśli przetwarzamy je, ponieważ uważamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów.
  Odmówić zastosowania się do twojego wniosku możemy jedynie w oparciu o jeden z poniższych powodów:
  • Skorzystania z prawa do wolności słowa i informacji;
  • Konieczności spełnienia wymagań przewidzianych prawem lub wywiązania się z zadania leżącego w interesie publicznym lub zadania w ramach wykonywania władzy publicznej;
  • Interesu publicznego związanego ze zdrowiem publicznym;
  • Naszych celów archiwalnych, badawczych lub statystycznych;
  • Prowadzenia lub obrony postępowania karnego.
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania: W określonych okolicznościach masz prawo zwrócić się do nas z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania twoich danych osobowych.
  Okoliczności, w których masz prawo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania twoich danych, są następujące:
  • Jeśli zaskarżysz dokładność przetwarzanych przez nas danych, które dotyczą ciebie. W takim przypadku do czasu weryfikacji dokładności twoich danych ich przetwarzanie zostaje ograniczone;
  • Jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu twoich danych osobowych w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów. W takim przypadku możesz zwrócić się do nas z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania twoich danych na czas weryfikowania przez nas powodów ich przetwarzania;
  • Jeśli twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale wolisz wnioskować o ograniczenie przetwarzania zamiast o całkowite ich usunięcie;
  • Jeśli przetwarzanie twoich danych osobowych nie jest dla nas konieczne, ale dane są potrzebne do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania karnego lub obrony w takim postępowaniu. Jeżeli przekazaliśmy te dane osobowe stronom trzecim, poinformujemy je o ograniczeniach przetwarzania, chyba że nie jest to możliwe lub wymaga nieproporcjonalnych nakładów.
 2. Prawo do sprostowania danych: Masz jednocześnie prawo do zwrócenia się do nas z wnioskiem o sprostowanie posiadanych przez nas twoich danych, jeżeli są one błędne lub niepełne. Jeżeli przekazaliśmy te dane osobowe stronom trzecim, poinformujemy je o sprostowaniu, chyba że nie jest to możliwe lub wymaga nieproporcjonalnych nakładów.
 3. Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych pomiędzy administratorami danych. By to umożliwić, przekazujemy ci dane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, chronione hasłem, aby umożliwić przeniesienie ich na inną platformę online.
  To prawo do przenoszenia danych znajduje zastosowanie do:
  • Danych osobowych przetwarzanych przez nas automatycznie (tzn. bez żadnych pośredników);
  • Przekazanych danych osobowych;
 4. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: masz prawo wniesienia skargi do miejscowego organu nadzoru.
  Jeżeli chcesz skorzystać z któregoś z przysługujących ci praw lub cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych, możesz przesłać wiadomość na adres privacy@startpeople.be.
  Jeśli masz dostęp do portalu lub aplikacji mobilnej, możesz samodzielnie złożyć wniosek o usunięcie w portalu lub aplikacji.
  Możesz również poprosić o formularz w jednym z naszych biur, który możesz wypełnić, aby skorzystać ze swoich praw.
  Bardzo ważne jest, aby informacje, które posiadamy na twój temat, były pozbawione błędów i aktualne.
  Prosimy o poinformowanie nas o ewentualnych zmianach.

K. W jaki sposób dane są przechowywane i przekazywane w skali międzynarodowej?

Aby oferować najlepszą jakość usług i realizować cele opisane w Oświadczeniu o ochronie prywatności, możemy przekazywać twoje dane:

 • wzajemnie między jednostkami RGF Staffing Belgium/Recruit i w ich ramach;
 • stronom trzecim (tzn. doradcom lub innym dostawcom Start People);
 • klientom zagranicznym;
 • klientom w twoim kraju, którzy z kolei mogą przekazywać te dane na skalę międzynarodową;
 • dostawcy magazynowania danych opartego na chmurze;
 • innym osobom trzecim.
Staramy się, by twoje dane magazynowane i przekazywane były w bezpieczny sposób. Z tego powodu przekazujemy twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (tzn. państwa członkowskie Unii Europejskiej wraz z Norwegią, Islandią i Liechtensteinem), jeżeli pozostaje to w zgodzie z prawodawstwem związanym z ochroną danych osobowych, a metoda przekazania danych spełnia określone gwarancje związane z twoimi danymi, na przykład w postaci umowy w sprawie przekazania danych, w której ujęte są standardowe postanowienia umowne przyjęte prze Komisję Europejską w związku z przekazywaniem danych osobowych przez administratorów danych w EOG administratorom danych i ich przetwarzającym w obszarach prawnych nieposiadających stosownego prawodawstwa w sprawie ochrony danych.

L. Podstawy prawne przetwarzania przez nas danych osobowych

 1. Uzasadnione interesy
  Zgodnie z RODO możemy przetwarzać twoje dane, jeżeli „jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych”.
  Dane kandydata
  Rozsądnie należy oczekiwać, że jeżeli poszukujesz pracy lub zamieściłeś profesjonalne informacje ze swojego CV na stronie z ofertami pracy lub stronie profesjonalnej sieci, to zgadzasz się na gromadzenie przez nas twoich danych i wykorzystywanie ich do zaoferowania usług rekrutacyjnych, przekazywanie tych danych potencjalnym pracodawcom i porównanie twoich kwalifikacji z naszym bankiem ofert. W chwili, w której jest bardzo prawdopodobne, że otrzymasz pracę, twój potencjalny pracodawca może chcieć sprawdzić informacje, które nam przekazałeś, lub zechce potwierdzenia referencji, umiejętności lub niekaralności, zgodnie z miejscowym prawodawstwem.
  Chcemy przekazać ci stosowne do twojej sytuacji wskazówki związane z ofertami pracy i powiązane artykuły, które mogą pomóc w jej znalezieniu. Uważamy za rozsądne przetwarzanie przez nas twoich danych w celu przekazania ci najbardziej odpowiednich dla ciebie informacji.
  Zmuszeni jesteśmy również korzystać z twoich danych prowadząc naszą wewnętrzną dokumentację, np. płace i wystawianie faktur.
  Dane klientów
  By zagwarantować, że świadczymy usługi na najwyższym poziomie, zapisujemy twoje dane osobowe i dane osobowe osób do kontaktu w twojej organizacji oraz przechowujemy sprawozdania z naszych rozmów, spotkań, zarejestrowanych ofert pracy i oddelegowań. Uważamy, że wykorzystywanie twoich danych jest konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy jako organizacji, która świadczy różnorodne usługi rekrutacyjne.
  Dane dostawców
  Zapisujemy dane osobowe poszczególnych osób w twojej organizacji i twoje dane finansowe, by móc korzystać z twoich usług, jako jednego z naszych dostawców i zapłacić za nie.
  Wszystkie te działania są konieczne w ramach naszych uzasadnionych interesów jako beneficjenta twoich usług.
  Osoby, od których otrzymujemy dane kandydatów i pracowników, np. udzielające referencji
  Jeżeli kandydat lub przyszły pracownik wskaże cię jako jedną z osób udzielających mu referencji, to korzystamy z twoich danych osobowych, by móc się z tobą skontaktować w celu uzyskania tych referencji. Jest to część procedury gwarantującej jakość i z tego powodu uważamy to za konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów jako organizacji oferującej usługi rekrutacyjne i zatrudniającej pracowników.
 1. Zgoda
  W określonych okolicznościach jesteśmy zobowiązani uzyskać twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z określonymi działaniami (na przykład: włączenie do rezerwy stoczni, włączenie do pliku pocztowego, ...). W zależności od tego, w jaki sposób będziemy postępować z twoimi danymi, zgoda ta będzie zgodą typu „opt-in” (musi zostać wyrażona przed przetwarzaniem danych).
  RODO przewiduje, że zgoda oznacza: „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”.
  Oznacza to, że:
  • wyrażasz zgodę dobrowolnie, a my nie możemy wywierać na tobie żadnego nacisku w jakiejkolwiek formie;
  • musisz wiedzieć, na co się zgadzasz;
  • musisz posiadać kontrolę nad działaniami związanymi z przetwarzaniem, na które wyraziłeś zgodę;
  • musisz wyrazić zgodę na drodze wyraźnego działania.
  Zgody wyrażone przez ciebie w taki sposób są przez nas aktualizowane.
  W każdej chwili masz prawo do wycofania swojej zgody przesyłając e-mail na adres privacy@startpeople.be.
 2. Umowa
  Gdy tylko powstaje związek umowny pomiędzy stronami do przetwarzania twoich danych osobowych dochodzi w oparciu o podstawy prawne wynikające z wykonania umowy o pracę.
 3. Podstawa prawna
  Dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia mogą być przetwarzane przez Start People zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Dane zawarte w Twoim wyciągu z rejestru karnego mogą być przetwarzane przez Start People pod warunkiem, że odbywa się to zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

M. Prowadzenie lub obrona postępowań karnych

Czasami może okazać się dla nas konieczne, by przetwarzać dane osobowe i, tam gdzie stosowne i w zgodzie z miejscowym prawodawstwem i przepisami wykonawczymi, wrażliwe dane osobowe związane z wykonaniem i obroną postępowania karnego.
RODO dopuszcza to, kiedy przetwarzanie "do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy".

II. POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Ujęte w niniejszej części postanowienia oprócz postanowień ogólnych (część I.) znajdują zastosowania, kiedy korzystasz ze Strony Internetowej Start People.

A. Strona internetowa

 • Start People ponosi odpowiedzialność za zawartość Strony Internetowej www.startpeople.be.
 • Strona Internetowa Start People jest stroną publiczną, z której można korzystać na całym świecie, z wyjątkiem istniejących na Stronie Portali i Sieci Społeczności.
 • Każda osoba może odwiedzić Stronę Internetową Start People bez przekazywania swoich danych osobowych Start People.

B. Odnośniki i linki

Strona internetowa Start People zawiera odnośniki i hiperłącza stron internetowych stron trzecich. Start People nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej za sposób, w jaki te strony trzecie postępują z ustawodawstwem związanym z ochroną prywatności. Start People zaleca zapoznanie się z polityką ochrony prywatności stron internetowych tych stron trzecich, tak aby wiedzieć, w jaki sposób postępują one z twoimi danymi osobowymi.

C. Korzystanie z pliku dziennika

Strona Internetowa Start People gromadzi automatycznie określone niepozwalające na identyfikację informacje dotyczące osoby odwiedzającej stronę internetową, m.in. protokół Internetowy (adres IP) twojego komputera, datę i godzinę wejścia na stronę, adres internetowy strony, z której zostałeś przekierowany na stronę Start People, system operacyjny, składniki, informacje i strony, którą odwiedziłeś lub obejrzałeś, jak również materiały, które przesyłasz lub pobierasz ze strony. Te informacje techniczne wykorzystywane są przy zarządzaniu Stroną Internetową i do optymalizacji zarówno Strony, jak i świadczenia usług przez Start People. Oprócz tego dane te mogą być wykorzystywane co celów historycznych, statystycznych lub naukowych. Zapisane dane techniczne mogą zostać przekazane stronom trzecim i mogą trwale zostać zapisane do użytku w przyszłości.

D. Ciasteczka

 1. Informacje ogólne o naszej polityce związanej z ciasteczkami
  Staramy się, by osoby odwiedzające naszą stronę odniosły jak najlepsze wrażenie. Oprócz tego staramy się zaoferować ci informacje odpowiadające i dostosowane do twojego profilu jako osoby przeszukującej sieć internetową. W tym celu korzystamy m.in. z ciasteczek.
 1. Czym są ciasteczka?
  Ciasteczka (cookies) są małymi plikami tekstowymi tworzonymi przez serwer internetowy, zapisywanymi na urządzeniu, za pomocą którego łączysz się z daną stroną internetową. Ciasteczka są zapisywane na twardym dysku twojego osobistego komputera, w pamięci smartfona lub tabletu. Ciasteczka zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „okres życia” ciasteczka (tzn. jak długo ciasteczko pozostaje na twoim komputerze) i wartość, którą jest losowo wygenerowany, unikatowy numer.
 1. Do czego służą ciasteczka?
  Wykorzystujemy ciasteczka przede wszystkim do tego, by zapewnić tobie jako użytkownikowi strony jak najlepsze doświadczenia i by stale poprawiać działanie naszych usług online. Ciasteczka ułatwiają i przyśpieszają interakcję pomiędzy tobą a odwiedzaną przez ciebie stroną internetową lub aplikacją (mobilną). Pomagają m.in. nawigować między poszczególnymi częściami strony internetowej. Jeśli jesteśmy w stanie zidentyfikować cię za pomocą ciasteczek, nie musisz za każdym razem wpisywać tych samych danych, np. swoich danych logowania. Korzystamy z ciasteczek również, by zawartość naszej strony internetowej i aplikacji (mobilnej) uczynić bardziej interesującą. Robimy to dostosowując zawartość do twoich potrzeb. Wykorzystujemy ciasteczka również, aby poznać twój sposób poruszania się po sieci. W jaki sposób trafiłeś na naszą Stronę Internetową? Jak długo z niej korzystasz? Dzięki wynikom statystycznym jesteśmy w stanie ulepszać naszą stronę internetową i wpisać się w preferencje i potrzeby zarówno twoje, jak i innych naszych użytkowników. Możemy również wykorzystywać te dane, by wywiązać się z określonych obowiązków sprawozdawczych.
 1. Jakiego rodzaju ciasteczka wykorzystujemy i w jakim celu? https://www.startpeople.be/nl/cookie-policy
 1. Sposób zarządzania ciasteczkami i usuwania ich?
  Większość przeglądarek jest ustawiona w ten sposób, aby automatycznie akceptować ciasteczka. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, by zablokować ciasteczka lub tak, aby być ostrzeganym o umieszczeniu ciasteczek na twoim urządzeniu. Możesz również ręcznie usunąć ciasteczka ze swojego urządzenia lub pozwolić przeglądarce na ich automatyczne usunięcie po każdej wizycie na stronie. Niezbędne informacje na ten temat można znaleźć w zakładce Pomoc w twojej przeglądarce.
  Jeżeli zdecydujesz się na wyłączenie ciasteczek wykorzystywanych przez naszą stronę, może to doprowadzić do tego, że określone strefy nie będą dla ciebie dostępne lub określone ustawienia nie zostaną zapamiętane, gdy następnym razem wrócisz na niniejszą stronę. Na przykład niektóre strony nie otworzą się, niektóre filmy nie będą odtwarzane lub określone dane nie zostaną zachowane, by kolejnym razem mogły zostać automatycznie wczytane.

III. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Jeżeli masz pytania, uwagi lub skargi związane z Oświadczeniem o ochronie prywatności i sposobem, w jaki Start People zbiera, wykorzystuje i przetwarza twoje dane, możesz je przekazać pocztą elektroniczną na adres privacy@startpeople.be lub przesłać pismo na adres RGF Staffing Belgium, Privacy Office, Frankrijklei 101, 2000 Antwerpia.
Jeśli chcesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych, możesz to zrobić, wysyłając e-mail na adres privacy@rgfstaffing.be.